مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Cold War The Iron Curtain – A World Divided برای بازی Hearts Of Iron IV

هماهنگ با ورژن 1.10.4 بازی

دانلود مد Cold War The Iron Curtain - A World Divided برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد

این مد یک سناریو جنگ سرد را به بازی Hearts Of Iron IV اضافه می‌کند.
این سناریو در سال 1949 درست بعد از تشکیل آلمان غربی، شروع و تا اواخر سال 1999 یا 2000 ادامه دارد.
بنابراین، در مجموع، شما می‌توانید 41 تا 51 سال بازی کنید.
ویژگی‌ها:
درخت تمرکز (Focus Trees) تکمیل شده، برای کشورهای:
USSR, USA, Italy, Yugoslavia, East Germany, West Germany, Japan, Cuba, PRC (partially), UK, Egypt, Albania, Saudi Arabia, Pakistan, Israel, Mongolia, Hungary, South Africa, France, South Korea, India, Czechoslovakia, Romania, Bulgaria, Turkey, Siam, Iraq, China, Thailand, Poland, Iran, Finland, Indonesia, Netherlands, Libya, Brazil, Columbia, Jordan, Syria, Portugal, Spain, South Vietnam, Palestine, Mexico, North Vietnam, Nigeria
در دست توسعه:
PRC, Canada, Greece, Trees for the 1960s, Generic Tree
در حال طراحی دوباره:
The Soviet Union
ایدئولوژی‌ها:
ایدئولوژی‌های دموکراسی: Conservatism, Centrism, Socialism, Libertarian, Progressive, Liberal Conservatism, Christian Democratic, Social Liberalism
ایدئولوژی‌های کمونیستی: Marxism-Leninism, Maoism, Trotskyism, Market Socialism
ایدئول&#