مد بازی Civilization VIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد CIVITAS Sassanid برای بازی Civilization VI

آخرین نسخه منتشر شده

دانلود مد CIVITAS Sassanid برای بازی Civilization VI

معرفی مد

ساسانیان
این مد تمدن به گونه ای ساخته شده که با دی ال سی یا بدون دی ال سی کار خواهد کرد. به همین دلیل توانایی تمدن با توجه به دی ال سی‌های فعالی که داشته باشید تغییر خواهد کرد.

توانایی: Khwadāy-Nāmag
در Dlc Gathering Storm: اگر در کنار Government Plaza ساخته شده باشد، مناطق ویژه +1 امتیاز Great Person را به دست می‌آورند. Government Plaza تولید واحد را 20٪ در شهر خود افزایش می‌دهد و پس از اتمام، ساختمانهای Government Plaza جاده‌هایی را بر روی کاشی‌های اطراف ایجاد می‌کنند که با هر ردیف ساختمان دامنه و سطح آنها افزایش می‌یابد.

در Dlc Rise & Fall: اگر در کنار Government Plaza ساخته شده باشد، مناطق ویژه +1 امتیاز Great Person را به دست می‌آورند. Government Plaza تولید واحد را 20٪ در شهر خود افزایش می‌دهد.
بازی پایه: اگر در کنار پایتخت احداث شده باشد، مناطق ویژه +1 امتیاز Great Person را به دست می‌آورند. واحدهای نظامی‌20٪ سریعتر در پایتخت تولید می‌شوند.

واحد: Aswār
واحد سواره نظام بی نظیر ساسانی که می‌تواند پس از حمله حرکت کند، دفاع را در ب