متوسط

محتوا و گیم پلی خوب اما گرافیک ضعیف.

نوشته های مشابه