مد Old Europe 1300

مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد Old Europe 1300 برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد مود درباره وقایع آغاز قرن چهارده ام می‌گوید. امپراتوری روم، گسترش امپراتوری عثمانی، مبارزه برای میراث بوهمیا، جنگ…