دانلود مد Zero Hour Continue

مد بازی Command & Conquer: Generals – Zero Hour

دانلود مد Zero Hour Continue برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

معرفی مد این مد 15 ماموریت جدید و تعداد زیادی از گفتگو‌های صوتی استفاده نشده رسمی‌را بازیابی می‌کند. تغییر نام…