دانلود مد Westeros: Age of Petty Kings

مد بازی Medieval II: Total War

دانلود مد Westeros: Age of Petty Kings برای بازی Medieval II: Total War: Kingdoms

معرفی مد مدتها قبل از ظهور والریا، وستروس بین بی شمار پادشاه خرد و فرعی تقسیم شده بود. در جنوب،…