دانلود مد The Gates of Versailles

مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد The Gates of Versailles برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد گیتس ورسای، یک مد مبتنی بر ایده “اگر جنگ‌های ناپلئونی به بن بست برسد چه می‌شود؟” نقطه واگرایی…