دانلود مد Morning Sun

مد بازی Total War: Shogun 2

دانلود مد Morning Sun برای بازی Total War: Shogun 2

معرفی مد سلسله‌های زیر قابل بازی هستند: سلسله مینگ (چین)، پادشاهی جزون (کره)، یوان خاناته (مغول)، جیورا‌های آسیایی (Jurchens / Manchu)…