دانلود مد East Roman Empire

مد بازی Victoria II

دانلود مد East Roman Empire برای بازی Victoria II

معرفی مد اگر عثمانی‌ها هرگز قیام نمی‌کردند و رومیان شرقی را از دور خارج نمی‌کردند چه اتفاقی می‌افتاد؟ این مد…