دانلود مد Battle of the Bulge

مد بازی Company of Heroes

دانلود مد Battle of the Bulge برای بازی Company of Heroes

معرفی مد صبح روز شانزدهم دسامبر سال 1944، نیروهای آلمانی حمله غافلگیرانه ای را در جنگل متراکم آردنس در بلژیک…