دانلود مد Alexander The Great Campaign

مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Alexander The Great Campaign برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد کی از بهترین‌های جهان باستان. اسکندر سوم مقدونی در طی 7 سال کل امپراتوری هخامنشی را فتح کرد.…