برای بازی Imperator: Rome

مد بازی Imperator Rome

دانلود مد Lord of the Rings Realms in Exile برای بازی Imperator: Rome

معرفی مد یکی از بهترین مد‌های این بازی Lord of Rings نام دارد که به تازگی منتشر شده است، داستان…
مد بازی Imperator Rome

دانلود مد Ashes Of Empire: The Dark Age برای بازی Imperator: Rome

معرفی مد این مد از سال 527 زمان تاجگذاری Justinian I و فروپاشی پادشاهی کلوییس فرانکس شروع می‌شود. این مد…