بازی Hidden Stroke 2

RTS

دانلود بازی Hidden Stroke 2

درباره بازی سبک بازی: Real – Time Strategy تاریخ انتشار بازی: 2005 سازنده: Revolution of Strategy GmbH ناشر: Revolution of Strategy GmbH نمره متا: – |…