بازی Emperor: Rise of the Middle Kingdom

City Building

دانلود بازی Emperor: Rise of the Middle Kingdom

درباره بازی سبک بازی: City-building game تاریخ انتشار بازی: September 9, 2002 سازنده: Impressions Games ناشر: Siera نمره متا: 77…