وضعیت سرور ها

اسم بازیوضعیتپلیر هانوع بازیمپ
Mount and Bladeآنلاین6/32BattleThe Arena
Mount and Blade (steam)آفلاین
Mount and Blade Napoleonic Warsآفلاین
Mount and Blade With Fire and Swordآفلاین
Minecraftآنلاین1/32
بستن